ДЕВЕТНИЦА В ЧЕСТ НА ДЕТЕНЦЕТО ИСУС

 

От 16 декември започва особено време от Адвента. Завършвайки този дълъг период на приготовления, има специалната Деветница с Мария – възпоменавайки 9-те месеца, в които е носила Исуса под сърцето си. Това е дотолкова необикновено, че в Литургията на Словото текстовете вече въвеждат личността на Божията Майка.

В това време е важно да изберем ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ за измолването на тази Деветница – най-вече да поканим Мария с Исус в нашия живот, в който още няма Исуса, за да се роди Той в него.

През тази Деветница освен намеренията е необходимо да се измоли поне една десетица от броеницата, а който има възможност, и цялата броеница с радостните тайни, също и Кантик на Дева Мария Да придружаваме Непорочната така, както семейството придружава майката в последните 9 дни преди раждането на детето й. Нека Дева Мария изпроси истинско чудо в нашия живот с рождението на нейния Син.

 

Ден първи – 16 декември

О, Детенце Исус, заставам пред Твоите нозе. Обръщам се към Теб, Който Си всичко. Дълбоко в сърцето си очаквам Твоята помощ. Погледни към мен, изпълнен с любов, и ела, нека ме спаси Твоето могъщество.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Литания в чест на Детенцето Исус 

 

Ден втори – 17 декември

О, Исусе, Отражение на Отца, Твоето лице излъчва вечна светлина. Обожавам Те и изповядвам, че Ти Си Синът на живия Бог. Отдавам Ти, Господи, целия си живот. Ти за мен Си всичко, затова Те моля, никога не позволявай да се отделя от Теб.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Литания в чест на Детенцето Исус 

 

Ден трети – 18 декември

О, Божие Детенце Исус, Ти правиш така, че безгранично да Ти вярвам, взирам се в Твоето лице, излъчващо нежна усмивка. В Твоята любов възлагам цялата си надежда.

О, Исусе, обърни Твоето лице към мен и моите близки и дари ни Своята благодат, та навеки да възхваляваме Твоето безкрайно милосърдие.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Литания в чест на Детенцето Исус 

 

Ден четвърти – 19 декември

О, Исусе, Твоето чело се увенча с корона, а аз признавам в Тебе моя Божествен Цар. Не искам повече да постоянствам в греха и да бъда от него зависим. Исусе, царувай в моето сърце и го притежавай навеки.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Литания в чест на Детенцето Исус 

 

Ден пети – 20 декември

Взирам се в Тебе, скъпи мой Спасителю, покрит с пурпурна одежда. Това е Твоята Пресвята кръв. Тази същата, която проля за мен. Детенце Исус, направи така, че винаги да бъда съпричастен с Твоята жертва и да не отбягвам страданието с Теб и за Теб.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Литания в чест на Детенцето Исус 

 

Ден шести – 21 декември

О, Детенце Исус, сърцето ми се изпълва с мир и радост, когато виждам Твоята ръчичка, поддържаща целия свят. Грижейки се за цялото творение, поддържаш също и мен във всеки един момент от живота. Защитаваш ме като Твоя собственост. Бди над мен, Исусе, и притечи ми се на помощ във всички несгоди.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Литания в чест на Детенцето Исус

 

Ден седми – 22 декември

В Твоето сърце, Детенце Исус, блести Кръст – знакът на моето спасение. О, Божествени Спасителю, аз също срещам по своя път кръст, който ме натоварва. Ти сам, Исусе, най-добре познаваш моите слабости, затова ми помогни плодотворно да приемам Твоето иго. Исусе, моля Те, помогни ми.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Литания в чест на Детенцето Исус 

 

Ден осми – 23 декември

О, Исусе, когато виждам Твоето малко сърце на кръста, в душата ми се отпечатва образът на Твоята безгранична нежност към нас. Ти Си истински приятел, Който благородно се отдава за тези, които обичаш. Помогни ми отново да приема и разбера истината за Твоята любов и научи ме как да отговоря на Твоя дар.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Литания в чест на Детенцето Исус 

 

Ден девети – 24 декември

О, мой малки Царю, колко благословение се изля от Твоята ръка над всички, които Те почитат, и с колко благодат се изпълниха тези, които с доверие я просеха. Молим Те, Господи, благослови ни в нашето ежедневие, подкрепяй ни в трудностите и борбата и ни позволи да възхваляваме Твоето Свято име на веки.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Литания в чест на Детенцето Исус 

 

 

ДЕВЕТНИЦА НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ

 

Подготовката за празника на Божието Милосърдие започва от Велики Петък с Деветница. Текстът на Деветницата е бил продиктуван от Самия Исус. „Бих желал – казва Исус на Света Фаустина – през тези девет дни да доведеш душите до Моето Милосърдие, за да могат да черпят сили и всякакви благодати, от които имат нужда, и по-специално на техния смъртен час. Всеки ден ти ще водиш в моето сърце различни хора и ще ги потопиш в морето на Моето Милосърдие. Всички тези души Аз ще въведа в дома на Моя Отец. Ще се молиш за тях през този живот и в бъдещия, Аз няма да отблъсна никого от тези, които ще доведеш при извора на Моето Милосърдие. Всеки ден ще просиш благодати за тези души чрез Моето Страдание.”

 

Първи ден

„Доведи Ми днес всички хора, и по-специално грешниците, и ги потопи в морето на Моето Милосърдие. По този начин ще утешиш горчивината на страданието Ми, в което ме хвърля загубата на душите.”

Милосърдни Исусе, Твоята мисия е да се смиляваш над нас и да ни прощаваш, не обръщай внимание на нашите грехове, но погледни на вярата, която имаме в Твоята безкрайна доброта, и ни прибери в Твоето Сърце и нека там да останем завинаги. Молим Те, чрез любовта, която Те съединява с Отца и със Светия Дух!!! Вечни Отче, обърни Твоя милосърден поглед към бедните грешници и към цялото човечество, което се намира в милосърдното сърце на Твоя Син, и чрез Неговото страдание ни покажи Твоето милосърдие, за да можем да възхваляваме вечно величието на Твоята Любов!!! Амин

Броеница на Божието милосърдие 

или

Литания в чест на Божието милосърдие 

 

Втори ден

„Доведи при Мен душите на свещениците и на богопосветените души и ги потопи в Моето Милосърдие. Те ми дадоха сили да понеса Моето Страдание. Чрез тях слиза върху цялото човечество Моето милосърдие!”

Милосърдни Исусе, от Когото получаваме всяка доброта, увеличи в нас благодатта, за да можем да извършваме милосърдни дела, за да може, който ни види, да слави Милосърдния Отец, Който е на небесата! Вечни Отче, погледни към работниците на Твоята нива, душите на свещениците и богопосветените, и им дари силата на Твоя благослов, за да могат чрез Сърцето на Твоя Възлюбен Син да бъдат изпълнени със силата на Твоята светлина, за да могат да водят всички по пътя на Спасението и да възпяват вечно Твоето Милосърдие. Амин

Броеница на Божието милосърдие 

или

Литания в чест на Божието милосърдие 

 

Трети ден

„Днес доведи при Мен душите на всички вярващи и ги потопи в океана на Моето Милосърдие. Тези души ме подкрепяха по пътя към Голгота.”

Милосърдни Исусе, Който подаряваш на всички Твоите благодати, приеми ни в Твоето Сърце и не ни позволявай да се отделим от Него никога. Вечни Отче, погледни с Твоите милосърдни очи на душите на всички вярващи и чрез Страданието на Твоя Син им дари Твоята благодат и ги води винаги, за да не загубят вярата си и с всички ангели да прославят вечно Твоето Милосърдие! Амин!

Броеница на Божието милосърдие 

или

Литания в чест на Божието милосърдие 

 

Четвърти ден

„Подари ми днес душите на неверниците, които не Ме познават още. Поднеси ги в океана на Моето Милосърдие.”

Милосърдни Исусе, Който Си светлината на целия свят, приеми в Твоето Милосърдно Сърце душите на тези, които още не Те познават. Лъчите на Твоето Милосърдие да ги озарят, за да могат те заедно с нас да прославят Твоето Милосърдие. Вечни Отче, привлечи тези души към светлината на Твоето слово. Нека почувстват Твоята безкрайна любов и Твоето Милосърдие! Амин!

Броеница на Божието милосърдие 

или

Литания в чест на Божието милосърдие 

 

Пети ден

„Днес доведи пред Моето Милосърдие душите на вероотстъпниците и еретиците. Със страдание те разкъсаха Моето Тяло и Моето Сърце – Църквата. Аз искам те да се върнат в нейното единство.”

Милосърдни Исусе, Ти, Който Си самата доброта и даваш светлина на всички, които Те молят, аз Ти поднасям душите на вероотстъпниците и еретиците; привлечи ги с Твоето Милосърдие в единството на Църквата и не им позволявай да се отделят от Теб и Твоето Сърце. Вечни Отче, не обръщай внимание на греховете на тези души, но чрез Исусовото Сърце да достигнат да познаят Твоята Слава и да възпяват докрай Твоето Милосърдие!!! Амин!

Броеница на Божието милосърдие 

или

Литания в чест на Божието милосърдие 

 

Шести ден

„Очаквам те днес да ми подариш душите на семплите и милосърдните, душите на децата. Тези души са най-близо до моето сърце. Върху тях изливам моите благодати. Само една семпла душа може да приеме Моята любов и Милосърдие.”

Исусе, приеми в Твоето сърце душите на семплите и на децата. Чрез тях Те моля да благословиш целия свят и нека всички да възхваляват вечно и да възпяват Твоето Милосърдие!!! Амин!

Броеница на Божието милосърдие 

или

Литания в чест на Божието милосърдие 

 

Седми ден

„Подари ми днес тези души, които прославят и носят Моето Милосърдие. Тези души показват Моята любов на света. Никоя от тези души няма да се погуби в ада и аз ще я спася на смъртния й час!”

Милосърдни Исусе, предавам Ти душите на тези, които прославят Твоето Милосърдие. Те са изпълнени с Божията сила и през студените дни на живота те са изпълнени с вяра в Теб. Тези души носят на раменете си цялото човечество. Тези души са живото Евангелие. Нека чрез тях да слезе над нас Твоята любов и Твоето Милосърдие!!! Амин!

Броеница на Божието Милосърдие 

или

Литания в чест на Божието Милосърдие 

 

Осми ден

„Подари ми днес душите в чистилището. Моли се за тях. Те сега разбират, че Аз съм справедлив Съдия.”

Милосърдни Исусе, приеми тези души. Нека водата и кръвта, които потекоха от Твоето Сърце, угасят огъня на чистилището и нека тези души да хвалят Твоето Милосърдие. Вечни Отче, покажи Твоето Милосърдно Сърце на страдащите в чистилището. Не им позволявай да се отделят от Твоето Сърце!!! Амин!

Броеница на Божието милосърдие 

или

Литания в чест на Божието милосърдие 

 

Девети ден

„Подари ми днес хладнокръвните души. Те нараняват Моето сърце безкрайно. Моли се за тях с вяра и обич.”

Милосърдни Исусе, нека тези хладнокръвни души се стоплят от огъня на Твоята любов. Обърни към тях Твоето Милосърдие и ги стопли чрез Твоето страдание. Нека те също славят Твоето Милосърдие във вечността. Не отвръщай погледа Си от тях и ги въведи един ден в рая, където царуваш през всички векове на вековете! Амин!

Броеница на Божието милосърдие 

или

Литания в чест на Божието милосърдие 

 

 

ДЕВЕТНИЦА В ЧЕСТ НА СВЕТИ ДУХ

 

Първи ден

Вечни Свети Душе, съществена любов на Отца и Сина, ние вярваме в Теб и Те почитаме в Пресветата Троица. Молим Те, ела с дара Си на страх Божи, който ще ни отдалечи от всеки грях и ще ни помогне да се разкаем за греховете си.

Литания в чест на Свети Дух 

или

Секвенция в чест на Свети Дух 

 

Втори ден

Вечни Свети Душе, Извор на живата вода, обещан от Божия Син за онези, които вярват в Него, ние Те молим, ела с дара Си на благочестие, за да можем да Те обичаме и да Ти служим с горещо сърце.

Литания в чест на Свети Дух 

или

Секвенция в чест на Свети Дух 

 

Трети ден

Вечни Свети Душе, Светлина блажена, осветяваща тъмнината по цялата земя, Която Си научила апостолите на вечните истини, молим Те, ела с благодатта на знание, за да можем чрез светлината на вярата да опознаем нужното, по пътя на вечното спасение.

Литания в чест на Свети Дух 

или

Секвенция в чест на Свети Дух 

 

Четвърти ден

Вечни Свети Душе, Който Си любов, която сееш в душите ни, правейки ни по-силни от самата смърт, молим Те, ела с дара Си на сила, та побеждавайки изкушенията на дявола, суетата на света и нечистите намерения и склонности, да можем да бъдем верни на светия закон.

Литания в чест на Свети Дух 

или

Секвенция в чест на Свети Дух (

 

Пети ден

Вечни Свети Душе, Плодотворна роса за сърцата и душите ни, молим Те, ела с дара Си на добрия съвет, чрез който няма да се доверяваме на нашия разум, но във всички затруднения да можем да избираме полезното за душите ни.

Литания в чест на Свети Дух 

или

Секвенция в чест на Свети Дух 

 

Шести ден

Вечни Свети Душе, Радост за сърцата ни, молим Те, ела с дара Си на разума, за да можем да познаваме измамата на светското и истините на небесните дела, посвещавайки сърцата си на вечните.

Литания в чест на Свети Дух 

или

Секвенция в чест на Свети Дух 

 

Седми ден

Вечни, Свети Душе, Съкровище за сърцата ни, молим Те, ела с дара Си на мъдрост, която е короната на всичките Ти дарове, за да можем да познаем истините на вярата и да живеем според тях.

Литания в чест на Свети Дух 

или

Секвенция в чест на Свети Дух 

 

Осми ден

Вечни Свети Душе, Оживителен дар от Отца и Сина за цялата Църква, молим Те, ела с всичките Си дарове, за да можем да принасяме с живота си Твоите плодове: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, доброта, милосърдие, вяра, кротост, скромност, въздържание и целомъдрие.

Литания в чест на Свети Дух 

или

Секвенция в чест на Свети Дух 

 

 

ДЕВЕТНИЦА В ЧЕСТ НА ПРЕСВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

 

Сряда

Пресвето Сърце на Исус, Който на кръста страда и умря за нас и пожела едно копие да прониже Неговата страна, за да видим в отворената рана величието на Неговата Любов. Ние Те обожаваме и Ти благодарим, че ни призова да покажем с живота си съпричастност с Твоето спасително страдание. Молим Те да простиш нашата бедност и нашата недостатъчна любов, помогни ни да изпълняваме искрено желанията на Твоето Сърце. Молим Те чрез Любовта, която Те свързва с Отца и със Светия Дух. Амин.

Литания в чест на Пресветото Сърце Исусово 

 

Четвъртък

Сърце Исусово, обожаваме Те заради Твоето безкрайно милосърдие и Ти благодарим за доверието, с което ни изпълваш. Прости ни за многото пъти, когато Те гледахме с безразличие и не успяхме да съзерцаваме в Теб разпънатия за нас – Сърцето, което бие за нас с безкрайна любов. Скрий ни в Твоята рана, за да можем да черпим винаги истинско състрадание за всички и да покажем на тези, които живеят в сянката на греха, че Ти Си единствената ни надежда. Нека Твоята доброта да бъде прославяна безкрайно, през всички векове на вековете. Амин.

Литания в чест на Пресветото Сърце Исусово 

 

Петък

Сърце Исусово, ние Те обожаваме като хранилище на Вечното Слово, в което са обновени и осветени всички създания. Дари на всички нас, които се посвещаваме на Твоето Сърце, искрена любов към Твоето страдание на кръста, за да се уподобим на Теб със силата на молитвата и с примера си да водим много души към вярата в Бога Отца, Който е на небесата. Амин.

Литания в чест на Пресветото Сърце Исусово 

 

Събота

Пресвето Сърце Исусово, обожаваме Те като храм на Светия Дух, в който са изслушани нашите молитви. Погледни милосърдно към Твоята Църква, Светия отец, епископите и техните помощници свещениците, дяконите и катехистите, излей над тях Духа на единството, бъди за тях светлина и сила, за да водят хората по пътя на спасението и Твоето име да бъде прославяно винаги и навсякъде. Амин.

Литания в чест на Пресветото Сърце Исусово 

 

Неделя

Сърце Исусово, ние Те обожаваме като съкровище от мъдрост, с което обогатяваш нашата бедност. На теб, Светлина на света, в Когото се крие безкрайното милосърдие, предаваме всички грешници, всички християни, които са Те забравили. Докосни ги със светлината на Твоето Евангелие, за да разберат колко голяма е радостта да Те обичат, сега и всякога. Амин.

Литания в чест на Пресветото Сърце Исусово 

 

Понеделник

Пресвето Сърце Исусово, обожаваме Те като извор на любовта, чрез която Светият Дух огрява нашите каменни сърца и ни дава сили да изпълним Твоята воля. Приеми в Твоето Сърце душите на тези, които са се оставили да бъдат излъгани във вярата чрез заблуди или отстъпничество. Води ги със светлината на Твоята мъдрост и направи така, че да се върнат в Църквата и да бъдат единни, както Ти помоли Отца на Тайната вечеря, за да бъдат едно и да славят Твоето безкрайно величие. Амин.

Литания в чест на Пресветото Сърце Исусово 

 

Вторник

Сърце Исусово, ние Те обожаваме като съкровище от благодати, които Трите Божествени Лица вливат в сърцата на изоставените, на страдащите, на болните. На Теб, Който се нарече Кротък и Смирен по
сърце и Си Утеха на наскърбените, поверяваме бедните, малките и слабите, отхвърлените от обществото. Направи така, та всеки един от нас да се почувства отговорен и да търси правда за всеки човек, за да бъде нашата солидарност не просто съжаление, а конкретна грижа за доброто на всеки човек. Амин.

Литания в чест на Пресветото Сърце Исусово 

 

Сряда

Сърце на Исус, Който на Тайната вечеря предсказа Своето страдание на Голгота, ние Те обожаваме като Агнец, принесен в жертва за нас. И Ти благодарим за дара на Евхаристията, дара, чрез който живее Църквата. Молим Теб, Агнец Божи, Който отнемаш греха на света, за мир по целия свят. Изпепели със силата на Твоята любов омразата, която е причина за всички конфликти между хората, нека всеки един от нас бъде носител на Твоя мир. Амин.

Литания в чест на Пресветото Сърце Исусово 

 

Четвъртък

Сърце Исусово, благодарим Ти за завета на Любовта, който ни остави под кръста заедно с Дева Мария, нашата Майка. Благослови ни чрез нейното майчино застъпничество. Влей в нас нейната майчина обич, за да разберем, че не можем да постигнем нищо, без да се оставим да бъдем обърнати от Твоята любов. Чрез силната любов на Мария към Теб и към нас ни научи да Те обичаме и да обичаме, както Ти обичаш. Молим Те за тази благодат чрез застъпничеството на Мария, Твоя и наша Майка. Амин.

Литания в чест на Пресветото Сърце Исусово 

 

 

ДЕВЕТНИЦА В ЧЕСТ НА ДЕВА МАРИЯ НА АНГЕЛИТЕ

(24 юли – 1 август)

 

За по-голяма чест и слава на Господа Исуса Христа, скрит в Светото Причастие, и за прослава на Дева Мария на Ангелите ще измолим тази деветница с внимание и гореща набожност, като се молим за обръщането на грешниците, за постоянство на праведните и за спасението на душите в чистилището.

 

Боже, ела ми на помощ!

Господи, побързай да ми помогнеш!

Слава на Отца…

 

О, Марийо, Ангелска Царице, моли се за нас! (10 пъти)

 

Ден първи

О, Пресвета Дево Марийо, която вдъхнови св. Франциск да придобие твоята бедна Църквичка за своята Конгрегация, а след това му помогна да я обнови и в нея да отслужва Божествената служба; изпроси и за нас благодатта да не бъдем безразлични към нуждите на Божиите храмове, а да ги градим, подновим, в тях да се молим, изпросвайки за себе си и ближните Божието милосърдие. Амин.

За намеренията на благодетелите на Църквата

Отче наш… Радвай се, благодатна… Слава на Отца…

 

Поздравяваме Те, Ангелска Царице, и заедно с ангелския хор, съставен от Престолите, те прославяме и желаем всички творения да те почитат като Непорочна Девица, която смаза главата на змията и представи на света слънцето на справедливостта. Амин.

Литания на Дева Мария на Ангелите 

 

Ден втори

О, Ангелска Царице, която вдъхнови св. Франциск да се отрече от света и да работи за Божия слава, молим те да изпросиш и за нас тази благодат. Добрите чеда милеят за честта на своя баща и не позволяват да се осквернява името му, а ние, католиците, трябва ли да гледаме безразлично към обидите, нанесени на Божието величие, на нашия най-добър баща? Да слушаме богохулства против него? Не допускай това Майко Пресвета, а направи така, че да горим от желание да удовлетворим Бог за причинените обиди и да работим за просветлението и покаянието на невярващите – и работейки за Божията слава, да можем да заслужим за себе си да се радваме на вечната слава в небето. Амин.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Поздравяваме Те, Ангелска Царице, и заедно с ангелския хор, наричан Херувими, те прославяме и желаем всички творения да те почитат като най-любима дъщеря на Вечния Отец, която чрез Архангел Гавраил Той избра за Майка на Своя Единороден Син. Амин.

Литания на Дева Мария на Ангелите 

 

Ден трети

О, Ангелска Царице, Девице, зачената без първороден грях! Молим те най-смирено да погледнеш с милосърдни очи към тази бедна земя и да изпросиш за всички грешници от Исуса Христа благодатта на обръщането, молим те така, както някога св. Франциск, и в наши дни по същия начин да подтикваш свещениците и посветените на Тебе души към упорита работа за обръщането и просветлението на блуждаещите и зависимите от греха. Нека всички да разберат, че ненапразно Светата Църква те моли с тези думи: ,,Прибежище на грешниците, моли се за нас“. 

Отче наш… Радвай се… Слава на отца…

 

Поздравяваме Те, Ангелска Царице, и заедно с ангелския хор, наричан Серафини, те прославяме и желаем всички творения да те почитат като най-мила Майка на Божия Син – Исуса Христа – нашия Спасител. Амин.

Литания на Дева Мария на Ангелите 

 

Ден четвърти

О, всемогъща Ангелска Царице! Ти желаеш всички да водят невинен живот и едни други да се насърчаваме към набожност, затова смирено те молим – разпали в нашите сърца любов към Разпнатия Спасител. Нека размишлението за невинните мъки на Твоя Божи Син се превърне за нас в насъщен хляб, защото само тази храна може да подсили слабите души, изстиналите да стопли, а на горещите – да дари повече блясък. О, дай ни, о, Майко най-мила, да можем под твоето царуване тук, на земята, да заслужим Небесното Царство. Амин.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Поздравяваме те, Ангелска Царице, и заедно с ангелския хор, наричан Сили, те прославяме и желаем всички творения да те почитат като най-чиста годеница на Свети Дух, която под Неговото действие стана Майка на Божия Син, Който ни освободи от оковите на сатаната. Амин.

Литания на Дева Мария на Ангелите 

 

Ден пети

О, най-милостива Дево Марийо, Ангелска Царице! Молим те, застъпи се за нас пред Господа Исуса и изпроси опрощение на нашите грехове. Осъзнаваме нашата греховност и се страхуваме от Божия гняв, ако не се върнем на правилния път. Изпроси ни, Майко, дълбоко съжаление, искрена изповед и покаяние, за да можем чрез твоето застъпничество да чуем утешителните думи: ,,Вярвай, сине, прощават ти се греховете“. Амин.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Поздравяваме те, Ангелска Царице и заедно с Ангелския хор, наричан Власти, те прославяме и желаем всички творения да те почитат като единствено прибежище на покаялите се грешници и търсещи чрез тебе Божието Милосърдие. Амин.

Литания на Дева Мария на Ангелите 

 

Ден шести

Към Тебе, Ангелска Царице, Престол на Божията благодат, прибягваме с най-смирена молба. Виждаш нашата духовна бедност и други беди, които ни смазват, виждаш как изпадаме от грях в грях и не можем да се измъкнем от тази пропаст. Твоят Син по молба на свети Франциск, с твоето застъпничество, представена пред Него, даде пълно опрощение на всички, които се изповядват в твоята Църква – така и ние желаем да получим тази благодат. Изпроси ни я, единствена надежда на каещите се и най-сигурна Водителко към небето. Амин.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Поздравяваме те, Ангелска Царице, и заедно с ангелския хор те прославяме и желаем всички творения да те почитат като Здраве на болните, Утешителка на наскърбените, търсейки в Тебе облекчение за своите скърби и страдания. Амин.

Литания на Дева Мария на Ангелите 

 

Ден седми

О, Ангелска Царице, която по особен начин се грижиш за чистите и невинни души: смирено те молим да ни помогнеш да дочакаме деня на голямото опрощение, изпросено от свети Франциск чрез твоето застъпничество и отредено от нашия Господ Исус – а след това те молим в този ден да ни изпросиш разкаяние за греховете, искрена изповед и опрощаване на всички наши грешки. О, Майко! Ти желаеш да водим ангелски живот, помогни ни да се пречистим от греховете и да постоянстваме в доброто до края на живота си.

Отче наш.. Радвай се… Слава на Отца….

 

Поздравяваме те, Ангелска Царице, и заедно с ангелския хор те прославяме и желаем всички творения да те почитат като най-сигурна Помощница на християните, изпросваща многократно победа на християните и спасяваща Божията Църква от безбожното езичество. Амин.

Литания на Дева Мария на Ангелите 

 

Ден осми

Благодарим Ти, най-мощна Царице на небето и земята, Майко най-милостива, за твоето застъпничество, изпросващо ни пълно опрощение в деня на твоя празник. Благославяме те и желаем да те благославят всички поколения и да се възползват от благодатите, изпросени от Тебе. Изпроси ни, Майко, Царице на Ангелите, да можем да показваме нашата благодарност към Господа Исуса чрез стриктното спазване на Неговите заповеди, да умеем денем и нощем да помним следните думи: „Ако искаш да наследиш вечния живот, спазвай заповедите: „Ще обичаш Господа, Бога твой, от цялото си сърце, а ближния както теб самия”. Спазвайки тези заповеди, можем да бъдем сигурни, че след приключване на нашия земен живот ще видим Исуса и тебе, Майко Свята, и ще се радваме на тази слава, на която се радва твоят слуга св. Франциск на веки. Амин.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца

 

Поздравяваме те, Царице на Ангелите, и заедно с ангелския хор те прославяме и желаем всички творения да те почитат като най-милосърдна защитница на угнетените, всички бедни и работещи тежък труд за троха хляб, желаем всички да познаят твоите грижи и непрестанно да пеят: „Бъди благословена, пълна с благодат”, сега и във веки веков. Амин.

Литания на Дева Мария на Ангелите 

 

Ден девети

О, Ангелска Царице и най-скъпа наша Майко! Няма такава благодат, която не би могла да изпросиш пред престола на Господа. Небесният пратеник на Всевишния беше изпратен при тебе, нарече те „Пълна с благодат, а Светият Дух, слизайки върху Теб, щедро те обдари с благословения. Изслушай сега нашите молитви, бъди милостива към нашите молби и не забравяй за своя народ. Ти си наша Майка, Господарка и Царица, към Тебе прибягваме и молим: застъпвай се за нас така, както се застъпи за свети Франциск, и благоволи да ни изпросиш пълно опрощение. Понеже си изпълнена с благодат, позволи ни да бъдем участници в тези незаменими съкровища, които притежаваш. Един от Архангелите те поздрави с необикновен и дотогава нечуван поздрав, казвайки: „Радвай се, благодатна, Господ е с Теб“, а всички ангелски хорове те прославят – Благословена – провъзгласяйки с Гавраил, единодушно повтарят: „Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба“. От тези небесни войнства ние, хората на земята, се научихме тебе да хвалим и прославяме.

Бъди винаги благословена, о, Марийо, пълна с благодат, бъди наша Застъпница пред Бога, защото си наша Господарка и Царица. Не допускай като твои слуги да загинем – а всичко да бъде за твоя слава, ако ни помогнеш да победим всяко зло в този живот и да придобием благодати, необходими за нашето спасение. Въведи ни в Небесното Царство и ни представи на Царя на вечната слава, на Когото заедно с Ангелите желаем да пеем: „Свет, свет, свет е Господ Бог Саваот, пълни са небесата и земята с Твоята слава“. Амин.

 

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Поздравяваме те, Царице на Ангелите, и заедно с хора на Небесното Царство ти отдаваме чест, прославяме те, благославяме те като най-могъщата застъпница пред Бога във всички беди, а най-вече в моментите на агония, когато земната светлина угасне и смъртта се яви пред очите и каже: „иди пред Божия съд и дай отчет за своите постъпки“. О, Майко, смирено те молим, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час и пази Твоите деца от Страшния Справедлив съд. Амин.

Литания на Дева Мария на Ангелите 

 

 

ДЕВЕТНИЦА ПРЕДИ ТЪРЖЕСТВОТО УСПЕНИЕТО БОГОРОДИЧНО

(могат да се добавят лични намерения)

 

Ден първи – 6 август

За всички родители, за да бъдат верни на призванието, което са получили, за неговата реализация съгласно с Христовото учение. Нека бъдат свидетели на Неговата любов, а Той самият да бъде тяхна основа.

Марийо, Помощнице наша, застъпвай се за нас пред твоя Син.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Марийо, чрез твоето застъпничество призоваваме могъществото на твоя Син, за да помага на човека от нашето време да побеждава онова, което руши неговото достойнство, а мощта на Христовите благодати дава сили в борбата за истинските ценности, които раждат мир и радост по пътя към вечния живот. Амин.

Лоретанска Литания 

 

Ден втори – 7 август

За съпрузите, които не могат да имат собствено потомство. Нека отворят сърцата си за осиновяването на деца, да имат смелост и доверие в Бог, да умеят да даряват любов, да помагат на отхвърлените, нежеланите и забравени деца.

Марийо, Помощнице наша, застъпвай се за нас пред твоя Син.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Марийо, чрез твоето застъпничество призоваваме могъществото на твоя Син, за да помага на човека от нашето време да побеждава онова, което руши неговото достойнство, а мощта на Христовите благодати дава сили в борбата за истинските ценности, които раждат мир и радост по пътя към вечния живот. Амин.

Лоретанска Литания 

 

Ден трети – 8 август

За благодатта на любовта за всички български семейства – любов, даряваща мир, радост и сила, побеждаващи проблемите и трудностите на днешния свят, които унищожават красотата и величието на семейството.

Марийо, Помощнице наша, застъпвай се за нас пред твоя Син.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Марийо, чрез твоето застъпничество призоваваме могъществото на твоя Син, за да помага на човека от нашето време да побеждава онова, което руши неговото достойнство, а мощта на Христовите благодати дава сили в борбата за истинските ценности, които раждат мир и радост по пътя към вечния живот. Амин.

Лоретанска Литания 

 

Ден четвърти – 9 август

За семействата, надарени с деца, нека имат смелост да ги приемат. Нека не се страхуват от трудностите и противоречията, които се появяват на техния път. Дано всеки заченат живот да може да се развива обгърнат с истинска любов, като знак срещу аборта, който унищожава всеки нов живот, дарен от Бога.

Марийо, Помощнице наша, застъпвай се за нас пред твоя Син.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Марийо, чрез твоето застъпничество призоваваме могъществото на твоя Син, за да помага на човека от нашето време да побеждава онова, което руши неговото достойнство, а мощта на Христовите благодати дава сили в борбата за истинските ценности, които раждат мир и радост по пътя към вечния живот. Амин.

Лоретанска Литания 

 

Ден пети – 10 август

За всички тези, които пренебрегват своето достойнство, поддавайки се на различни зависимости, главно от алкохол, наркотици, цигари – нека имат смелост и сила в борбата за своя живот, за да се противопоставят на изкушенията.

Марийо, Помощнице наша, застъпвай се за нас пред твоя Син.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Марийо, чрез твоето застъпничество призоваваме могъществото на твоя Син, за да помага на човека от нашето време да побеждава онова, което руши неговото достойнство, а мощта на Христовите благодати дава сили в борбата за истинските ценности, които раждат мир и радост по пътя към вечния живот. Амин.

Лоретанска Литания 

 

Ден шести – 11 август

За тези, които губят своето достойнство чрез пристрастяването към компютъра, интернета, порнографията – да открият наново дара на живота, който им е даден, а също и стремежа и силата да спасят себе си и другите.

Марийо, Помощнице наша, застъпвай се за нас пред твоя Син.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Марийо, чрез твоето застъпничество призоваваме могъществото на твоя Син за да помага на човека от нашето време да побеждава онова, което руши неговото достойнство, а мощта на Христовите благодати дава сили в борбата за истинските ценности, които раждат мир и радост по пътя към вечния живот. Амин.

Лоретанска Литания 

 

Ден седми – 12 август

За всички, които се грижат за тежко болни, за семействата, които се борят с тези проблеми на техните близки – за Божия надежда и сила в борбата, а също и за светлината на Светия Дух, Който води до победа.

Марийо, Помощнице наша, застъпвай се за нас пред твоя Син.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Марийо, чрез твоето застъпничество призоваваме могъществото на твоя Син, за да помага на човека от нашето време да побеждава онова, което руши неговото достойнство, а мощта на Христовите благодати дава сили в борбата за истинските ценности, които раждат мир и радост по пътя към вечния живот. Амин.

Лоретанска Литания 

 

Ден осми – 13 август

Грижейки се за човешкия живот, да се помолим за болните, имащи нужда от професионална помощ за възвръщане на тяхното здраве, нека умеят да приемат страданието като път, водещ към небесната радост.

Марийо, Помощнице наша, застъпвай се за нас пред твоя Син.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Марийо, чрез твоето застъпничество призоваваме могъществото на твоя Син, за да помага на човека от нашето време да побеждава онова, което руши неговото достойнство, а мощта на Христовите благодати дава сили в борбата за истинските ценности, които раждат мир и радост по пътя към вечния живот. Амин.

Лоретанска Литания 

 

Ден девети – 14 август

Да се помолим в този ден за възрастните хора, самотните, умиращите – за добра подготовка за срещата с Бог. Да се помолим евтаназията да изчезне като явление от нашия живот.

Марийо, Помощнице наша, застъпвай се за нас пред твоя Син.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

 

Марийо, чрез твоето застъпничество призоваваме могъществото на твоя Син, за да помага на човека от нашето време да побеждава онова, което руши неговото достойнство, а мощта на Христовите благодати дава сили в борбата за истинските ценности, които раждат мир и радост по пътя към вечния живот. Амин.

Лоретанска Литания 

 

15 август – Успението на Дева Мария

Марийо, чрез твоето застъпничество призоваваме могъществото на твоя Син да помогне на човека от нашето време да победи това, което унищожава неговото достойнство, а мощта на Христовите благодати да дава сили в борбата за истински ценности, раждащи мир и радост по пътя към вечния живот. Амин.

 

 

ДЕВЕТНИЦА В ЧЕСТ НА НЕПОРОЧНОТО ЗАЧАТИЕ НА ДЕВА МАРИЯ

(29 ноември – 7 декември)

 

Първи ден

Да се помолим за необходимите благодати за Светия отец папата, Църквата и целия свят

О, Непорочна, ,,Девице облечена в слънце!“, теб Небесният Отец направи ,,голям знак на небето“ за лутащия се без посока човешки род. Така, както си предшествала Църквата във вярата и любовта в зората на Изкуплението, така го предвождай и днес, когато навлиза в новото хилядолетие на вярата. Молим те да покажеш на цялата Църква, на целия Христов народ, благословения плод на твоята утроба, Изкупителя на човека, Изкупителя на всички нас, Амин.

 

Втори ден

Да се помолим за мир по света

О, Непорочна Дево, тебе Бог, определи да бъдеш за нас знак на победа, смазвайки главата на змията на ада. Побеждавай апокалиптичната змия и днес в света, пълен с несправедливост, лъжа и насилие. Избави ни от влиянието на лукавия, запази ни във вярата, пази ни от отчаянието и омразата. Подкрепяй ни в борбата срещу силите на мрака. Майко на чудодейната промяна и завръщането към Богоугоден живот, ела ни на помощ. Амин.

 

Трети ден

Да се помолим за прошка между народите

Думите на Архангела – „Радвай се благодатна Марийо, Господ е с Тебе”, поздравяваме те днес и винаги, Марийо, Майко наша, която всички обгръщаш, до всички се приближаваш и всички майчински търсиш. Молим те, Марийо, съпътствай ни по всички наши пътища, за да можем да бъдем част от тази голяма общност, която твоят Син нарича – Кошара. Помогни ни винаги да откриваме пътя към Христа. Амин.

 

Четвърти ден

Да се помолим за обръщането на грешниците

На тебе, Непорочна майко, се поверяваме. Ти познаваш нашите сърца, от какво имаме нужда, какво очаква от нас твоят Син и нашите братя. Молим те, приеми ни, увеличи нашата вяра, научи ни да се молим, помогни ни да отговаряме на Бог: ,,Нека ми бъде според Твоята дума“. Амин.

 

Пети ден

Да се помолим за укрепване и развитие на Католическите медии

Непорочна Дево, ти безрезервно се повери на Бог. Нека твоята помощ ни позволи да постоянстваме във верността си към Бог, Кръста, Евангелието, Светата Църква и Нейните пастири. На Теб отдаваме нашето минало и поверяваме нашето бъдеще. От тебе просим дара на живата вяра, без която днес можем лесно да се изгубим, обезкуражим, да се поддадем на лъжа или ненавист. Майко, води ни по пътя на истината и любовта. Амин.

 

Шести ден

Да се помолим за болните и страдащите

Майко на нашия Господ, ти, възпявайки Бога чрез хвалебствен химн, с радост му благодареше за великите неща, които Той направи в твоя живот. Научи и нас да забелязваме красотата и величието на всички Божии дела. Помогни ни заедно с теб да пеем на Добрия Бог химна на възхвалата и да му благодарим за безбройните дарове на Неговата любов. Амин.

 

Седми ден

Да се помолим за свещенически и монашески призвания

О, Марийо, в Кана Галилейска, когато липсваше вино, каза на слугите, посочвайки Христос: „Направете всичко, което ви каже“. Отправи тези думи и към нас. Напомняй ни ги постоянно! Направи така, че да слушаме твоя Син. Да го слушаме ден след ден. Да го слушаме дори и тогава, когато изговаря трудни и взискателни неща, защото само Той има думи за вечен живот. Амин.

 

Осми ден

Да се помолим за единство между християните

О, Марийо, ти, която така дълбоко и майчински си свързана с Църквата, предвождай по пътя на вярата, надеждата и любовта целия Божи народ. Обгърни всички хора, пътуващи през живота към Вечните Божии селения, с тази любов, която в твоето сърце се преля от височината на кръста от самия Божи Изкупител – твоя Син. Бъди майка на всички наши земни пътища, за да не ни заблудят, а винаги да ни водят към небесното отечество. Амин.

 

Девети ден

Да се помолим за бедните, самотните, бездомните, безработните и наркозависимите

О, Непорочна Дево, която ,,пазеше всички тези неща в сърцето си“, на Тебе отдаваме нашия разум, за да разпознава истината; на тебе отдаваме нашите мисли, за да бъдат красиви и чисти. На тебе отдаваме нашите сърца, та обхванати от по-голяма любов, да бъдат отворени за Бог и всичко, което е добро в човека и в света. Майко на пътя, истината и живота, приеми нашите молитви и добри решения, подсили ги в нашите сърца и ги представи пред Триединния Бог. Амин.

 

След встъпителни думи, предназначени за всеки ден от деветницата, се измолва следната формула:

Непорочна Дево, Майко наша, погледни милостиво към нас, които днес с цялото си сърце и воля подновяваме намерението си да служим на Бога и ближния в Христовата Църква. До тебе, наша Майко, прибягваме и смирено молим за твоето ходатайство, за да може всички наши начинания и молитви да служат единствено за растежа на Царството на твоя Син – Исус Христос.

Нека твоят пример разпали в нашите сърца обич към ближния и укрепи нашата вяра и надежда. Майко Непорочна, уповаваме се на силата на твоето застъпничество и в майчинската доброта на твоето сърце. Амин.

Литания на Непорочното Зачатие на Дева Мария (стр. …)

 

О, Марийо, без първородния грях зачената, моли се за нас, които прибягваме към теб, и за всички, които не прибягват към Теб, а особено за неприятелите на Светата Църква и препоръчаните ти.

 

 

ДЕВЕТНИЦА НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ  ОТ ЧУДОТВОРНОТО МЕДАЛЬОНЧЕ 

Събота, 27 ноември 1830 г., в Париж Майка Божия се явява на послушницата при милосърдните сестри Катерина Лабуре и й дава тази поръка: „Дай да се изкове медальонче според тази мостра, тези, които я носят с упование, ще приемат големи благодати, особено ако я носят около врата!“. Дневната молитва е изписана на ръба на медальончето: „О, Марийо, без грях зачената, моли се за нас, които прибягваме под твоето покровителство!“. Медальончето непременно трябва да е благословено!

Деветницата молим тогава, когато искаме от Пресветата Девица, да изпросим особена милост за себе си или за своите близки.

 

Встъпителна молитва

 

Знакът на Кръста,

 

Деяние на разкаяние

Боже мой, моля Ти се да ми простиш греховете. Разкайвам се от все сърце, защото, като съгреших, аз изгубих Рая и заслужих пъкъла, но още повече се разкайвам, защото оскърбих безкрайната Ти добрина. Обещавам, с Твоята благодат, никога вече да не Те оскърбявам.

 

Три пъти следната молитва:

Марийо, Майко наша, предпази ни от смъртния грях и пъкления огън според властта, която ти даде Вечният Отец.

Радвай се, благодатна Марийо, Господ е с тебе! Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба – Исус. Света Марийо, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин.

О, Марийо, без първородния грях зачената, моли се за нас, които прибягваме към теб, и за всички, които не прибягват към теб, а особено за неприятелите на Светата Църква и препоръчаните ти.

 

Първи ден: Първо видение

Размишляваме как Светата Девица за първи път се е явила на света Катерина Лабуре. Ангел Пазител води набожната послушница и я представя на Светата Девица. Наблюдаваме нейната неизказана радост! Веднъж и ние ще бъдем щастливи, ако както света Катерина Лабуре вярно работим върху своето посвещаване. Ще се зарадваме в небесното блаженство, ако избягваме мимолетната радост.

 

Втори ден: Мариините сълзи

Размишляваме как Дева Мария плаче заради злините, които ще сполетят света, заради тежките обвинения, нанесени на Сърцето на Исус, нейния Син, заради презрението на кръста, както и гоненията на нейните скъпи деца на Земята. Уповаваме се на милостивото сърце на Майка Мария, молим и работим заедно с нея за обръщането на света и да бъдем съучастници на нейните сълзи!

 

Трети ден: Мария – нашата защитница

Размишляваме как нашата Небесна Майка, явявайки се, казва на света Катерина: „Винаги ще бъда с вас. Няма да ви забравя и ще измоля за вас пълнотата на милостта на Сърцето на Исус, моя Син“. Бъди и на мен, Неопетнена Девице, защита и помощ във всички неволи!

 

Четвърти ден: Второ видение

Докато сестра Катерина се моли на 27 ноември 1830 г., й се явява Дева Мария в неизразима красота, стоейки на земното кълбо, смачква главата на пъклената змия. В това явяване виждаме нейното желание винаги да ни защитава от пъклените неприятели. Призоваваме Безгрешната Майка с упование и любов.

 

Пети ден – Мариините ръце

Днес наблюдаваме сияйните лъчи, които излизат от Мариините ръце, и слушаме думите: „Тези лъчи са символ на милостта, с тях ще обсипя онези, които с упование носят моето медальонче“. Да не пропускаме да изгубим толкова милости. Горещо, смирено и постоянно викаме: „О, Марийо, без грях зачената, моли се за нас, които прибягваме под твоето покровителство!“.

 

Шести ден: Трето видение

Наблюдаваме Мария в чудно сияние, обкръжена от дванадесет звезди, усмихва се пълна с доброта, иска да се изработи медальонче и на всички, които го носят с любов, обещава големи милости. Ще носим с упование чудотворното медальонче, а Блажената Девица ще ни защитава във всички опасности в нашия живот.

 

Седми ден: Ходатайка и защитница

О, Чудна Девице, Възвишена Царице, Неопетнена Господарко, бъди моя ходатайка, моя защита в живота и в смъртта. Ти си радост на моето сърце и моя слава на небето. Пази ме в изкушенията и опасностите, за да стигна при Исус, твоя Божествен Син.

 

Осми ден: посредница на всички добродетели

О, Неопетнена Девице, дай сияйните лъчи, които излизат от твоите девствени ръце, да осветяват моя разум, по-добре да разбирам доброто, а моето сърце да оживее във вярата, надеждата и любовта.

 

Девети ден: Мария под кръста на своя Син

О, Безгрешна Девице и Майко Божия Марийо, направи кръста като знак на победата и в моя живот да бъде въздигнат, с теб и твоя Божествен Син да бъде най–тясно свързан. Дай ми милост и сила под кръста на твоя Син да стоя с теб и да бъда постоянен, докато на земята моята задача се изпълни.

 

Заключителна молитва:

Пресвета Девице, вярвам в твоето свето и безгрешно зачатие. Чрез това славно отличие стана Майка на Божия Син. Изпроси ми от твоя възлюбен Син истинско смирение, чиста любов, вярно послушание и пълно предаване на Бога. Измоли ми благодатта да разбера и върша Божията воля във всички обстоятелства на своя живот, защото само така мога да почитам Бог и да славя неговото име. А ти, моя добра Майко, измоли ми тези Божи благодати през времето и вечността. На тебе хвала и слава на веки. Амин.

 

 

ДЕВЕТНИЦА В ЧЕСТ НА СВЕТИ ФРАНЦИСК ОТ АСИЗИ

 

Встъпителна молитва

Всемогъщи и вечни Боже, Който чрез Единородния Твой Син освети нашите души със светлината на Евангелието, молим те, дай ни чрез заслугите на св. отец Франциск да живеем като него Евангелието и така да те прославяме. Амин.

 

Ден първи: За смирението на светеца

Спасителю мой, в Твоето училище св. Франциск се е научил на голямо смирение. По този път достигна необикновено съвършенство. А аз, грешният, не умея да победя своята гордост. Боже, направи така, че подражавайки на свети Франциск, да умея да постоянствам при кръста на Твоя Син. Свети Франциск, нека твоето смирение ми служи за пример да помня, че моето истинско добруване не зависи от изкачването на светските върхове, а от радостното понасяне на всички несгоди на живота за Разпнатия Спасител. Амин.

Литания в чест на свети Франциск 

 

 Заключителна молитва

Свети Франциск, прободен със светите рани Христови, молим те, изпроси от Дарителя скъпоценния дар на стигмите, за да благоволи да ни пречисти и обнови в своите свети рани.

 

  • Моли се за нас, свети Франциск
  • За да станем достойни за Христовите обещания
  • Господи, изслушай моята молитва
  • Нека молбата ми достигне до Теб
  • Господ да бъде с Вас
  • И с твоя Дух

 

Да се помолим

Господи, Исусе Христе, Който сред студенината на света отпечата светите рани на Твоето страдание върху тялото на нашия отец Франциск, молим те, чрез неговите заслуги и застъпничество да ни дариш с благодатта постоянно да носим Твоя кръст. Който живееш и царуваш през вековете на вековете. Амин.

 

Ден втори: За бедността на светеца

Господи Исусе Христе, направи така, че да не се привързвам към земните неща, за да мога заедно със свети Франциск да кажа: „Мой Бог и мое всичко“. Свети Франциск, изпроси ми поне частица от тези сладости, които ти черпеше от бедността. Стори така, че осветен с Божията светлина, да се стремя към бедния живот, който водеше Исус на земята. Амин.

 

Ден трети: За покаянието на светеца

„О, Спасителю мой, Исусе Христе, колко голяма е разликата между постъпките на свети Франциск и моите. Той живееше в пълно умъртвяване и голямо покаяние, а аз се страхувам дори да помисля за покаянието. О, велики покаянико! В последните моменти от живота си се извиняваше на тялото си, че толкова го е измъчвал. Не позволявай заради търсенето на удобства и нежеланието да приема лишения и жертви да съжалявам при смъртта, че повече съм се грижил за тялото си, забравяйки за душата. Амин.

 

Ден четвърти: За търпеливостта

Благодаря ти, Господи, за всички страдания, които до този момент ми изпрати и които продължаваш в Твоето милосърдие да ми даряваш. Славни и свети отче Франциск, поддържай ме с твоята търпеливост, осветлявай разума и сърцето ми, за да мога с радост, като истински Божи раб, доброволно да приемам страданията за Божия слава. Амин.

 

Ден пети: За любовта към Бога

Боже мой, Твоят благословен слуга св. Бонавентура сравни свети Франциск с разпален въглен в огъня на Твоята любов. Услужи ми дори и с малка искричка от този свят пламък, в който гореше свети Франциск, та следвайки неговия пример, напълно да се посветя на Твоята любов. О, свети Франциск, Отец на моята душа, изпроси ми благодат от Господа винаги да се грижа за Неговата слава. Амин.

 

Ден шести: За любовта към ближния

О, Исусе мой, благодаря Ти за всички благодеяния, които чрез свети Франциск изпрати на света. Дай ми благодатта усърдно да подражавам на Светия мой Отец. Нека от този момент усърдно да се посветя на спасението на човешките души. Свети Франциск, изпроси ми благодатта да мога в ближния да виждам не само своя брат, но и самия Спасител, защото само разпален от Божията любов ще стана твой последовател. Амин.

 

Ден седми: За набожността

Спасителю мой, дари ме с живата вяра и горещата любов на свети Франциск, за да не останат безрезултатни многобройните благодати, с които ме обсипваш. А Ти, свети отче Франциск, съвършен пример на набожност, изпроси ми благодатта да хваля Бога с мислите, думите си и целия си живот навеки. Амин.

 

Ден осми: Стигмите на Светеца

Господи, Исусе Христе, моля Те чрез заслугите на свети Франциск да ме дариш с благодатта да живея за Теб, Който чрез Твоята мъченическа смърт ми дари вечния живот. Свети Франциск, целувайки твоите рани, нека разбера ясно смисъла на думите: „Обичай Бога, Който заради безграничната си любов страда и умря за теб”. Амин.

 

Ден девети: Благословена смърт

Господи, Исусе Христе, дай ми благодатта на радостен мир в последния момент от моя живот. А понеже обикновено смъртта е такава, какъвто е бил нашия живот, дай ми сили и постоянство в Твоята служба, за да заслужа щастлива смърт. Свети мой отче, Твоята чудна смърт ме изпълва с горещо желание за спасение. Щастливо умира този, който е живял подобно на теб. Изпроси ми благодатта да мога да заспя в Господа със смъртта на праведните.