Молитвата не се ограничава в спонтанен изблик на един вътрешен импулс: за да се моли, човек трябва да иска да се моли. Не е достатъчно само да се знае какво разкриват Писанията за молитвата: трябва също да се научим да се молим. Светият Дух учи Божиите чеда да се молят чрез едно живо препредаване на светото Предание, във „вярващата и молеща се Църква”.

Преданието на християнската молитва е една от формите на растеж на Преданието на вярата най-вече чрез съзерцанието и учението на вярващите, които пазят в сърцата си събитията и словата на икономията на спасението и чрез задълбочено проникване в духовните неща, които те практикуват.

Като участваме чрез молитвата в спасителната Божия любов, ние разбираме, че всяка нужда може да стане обект на молба. Христос, Който прие всичко, за да изкупи всичко, е прославен чрез нашите прошения, които поднасяме на Отца в Негово име. Именно с тази увереност Яков и Павел ни увещават да се молим постоянно при всички обстоятелства. (ККЦ 2633, 2650-2651)

 

За благодарност

Боже, източник на всяко добро, начало на нашето съществуване и действия, приеми нашата смирена благодарност за всичките Ти благодеяния и стори така, че в замяна на Твоето благоволение да получиш нашето старание за Твоя слава. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Добри Боже

Добри Боже, направи ни инструменти на Твоя мир, за да сеем любов там, където е омраза; прошка там, където е обида, вяра там, където има грешка; надежда там, където царува отчаяние; светлина там, където царува тъмнина; радост там, където е тъга. Направи не толкова да търсим утеха, колкото да утешаваме; не толкова да търсим разбиране, колкото да разбираме; не толкова да търсим любов, колкото да обичаме, защото давайки – получаваме, прощавайки – придобиваме прошка, а умирайки – раждаме се до вечния живот. Чрез Исуса Христа, нашия Господ. Амин.

 

Изповядване на вярата

Викам към Тебе, Господи, Боже Авраамов, Боже Исааков и Боже Яковов, Който Си Отец на Нашия Господ Исус Христос. Боже, Който с великото Си милосърдие имаше благоволението да Те познаем, Ти, Който сътвори небето и земята, Който царуваш над всичко, Който Си Единен и Истинен Бог, над Когото няма други богове, позволи ни чрез нашия Господ Исус Христос да носим Светия Дух в сърцата си. Позволи на всеки, който чете тази книга [Библията], да може да Те познае, защото Ти само Си Бог. Нека всеки в Теб се подсили и държи далеч безбожните мисли, които го отдалечават от Тебе, Господи Боже, Всемогъщи. Амин.

 

Молитва за запазване на доброто и унищожение на злото

Да се помолим на Всемогъщия Бог за милосърдие, за да ни превърне не само в слушатели на словото, а преди всичко в негови изпълнители. Нека изпрати в нашите души потоп от води и унищожи в нас това, което според Него трябва да бъде опустошено, а да запази живота на това, което признае достойно за живот. Чрез Христа, нашия Господ, и чрез Светия Негов Дух. Нека бъде хвала през всички векове на вековете. Амин.

 

Молитва за духовно изцеление

В името на нашия Господ Исус Христос и Неговата мощ и по силата на светото кръщение заповядвам ти, Сатана и всеки зъл дух, който и да си, да ме напуснеш, та живеейки свободно, да мога да позная, избера и изпълня волята Божия. Като Божие дете, в единство със Създателя си, нареждам всички врагове на Бог да мълчат. Заповядвам на Сатаната и на всичките му зли духове да излязат от мен и да не правят нещо против волята Божия. Нека тя да се изпълни в моя живот. Възвестявам, че съм придобит чрез скъпоценната Кръв на Христа и чрез кръщението принадлежа единствено на Него и никой дух няма за мен право. Разкайвам се за всичките си грехове и житейски грешки. Уповавам се на Божието милосърдие и се поверявам в грижата на Мария, Непорочната Божия Майка. Амин.

 

Молитва за духовен взор

Дано и на нашите очи Господ Исус постави Своите ръце, за да започнем и ние да виждаме не видимото, а това, което е невидимо; нека ни отвори тези очи, които не гледат сегашната действителност, а бъдещата, и нека ни открие очите на сърцето, с които можем да познаем Бог в Духа. Чрез същия Исус Христос, чието царуване и слава трае през всички векове на вековете. Амин.

 

Молитва за помощ Божия

Викам до Тебе, Боже, за помощ, защото всичко е Твое. Твоята власт е над всяка власт, управление и царуване, а Твоето име е над всички имена. Сядаш на трона Си над херувимите. Призовавам Те на помощ чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Възлюбен Син. Амин.

или

Добри Исусе, идваме пред Теб като онзи младенец от Евангелието, който, чувайки гласа Ти, Те намерил и попитал: „Учителю добър, какво трябва да сторя, за да имам живот вечен?” (Лук. 18, 18). Със сигурност не е могъл да се справи сам, съмнявал се е, бил е неспокоен, затова е дошъл при Теб. И ние идваме за помощ и напътствие. Господи, толкова често не умеем да стигнем до Теб, не умеем да разберем Твоето добро, Твоята святост. Поглъщат ни задълженията, работата и забавленията, търсим в тях радост и задоволство, а само Ти Си пълното добро и можеш да ни дариш със съвършена радост. Исусе, съедини ни с Теб. Нека нашите задължения да бъдат така извършвани, да можем да Ти ги принасяме в жертва. Нека нашите забавления бъдат такива, че да не ни отделят от Теб. Това, което е зло в нас, всеки момент на гордост и егоизъм, нека да изчезне и да престане да ни отделя от Твоята любов. Направи така, че чрез единството ни с Теб да бъдем все по-добри във вярата и все по-достойни за Твоето приятелство.

 

Молитва за обновяване на живота

О, Свети Дух! Ти, Който Си велик будител на всеки живот, посветен на Бога! Ти, Който позволяваш на хората в днешния свят да слушат и разбират Евангелския призив. Ти, Който непрекъснато предлагаш в сърцата им отговор на този призив. Ела, за да обновиш в нас духа на цялостното отдаване на Бога в Единната Троица. Вдъхни в нас автентична любов, разпространи я без граници, за да може всичко да проникне. Отвори очите на всичко, което е човешко, за да видят това, което е Божие. Съедини ни с Христа, Чистия, Бедния и Послушния. Въведи ни по-решително в живота на Светата Църква. Направи, та чрез искрено предприемане на изкупление на греховете да бъдем заедно с Теб, отдадени безгранично в спасителното и осветителното дело. Амин.

 

Молитва на себеотдаване

Господи Исусе Христе, Който всичко сътворяваш наново, обнови ме, за да свидетелствам непрекъснато за силата на Твоето Възкресение. Обнови сърцето ми и съживи го с Твоята любов, за да следвам пътя, от Тебе посочен. Искам от този момент да принадлежа на Теб. Искам да се освободя от царуването на тъмнината и от властта на дявола. Желая да вляза в Твоето царство и да стана част от Твоя народ. Ще се отвърна от всяко зло и ще избягвам всичко, което води до зло. Моля Те за прошка на всички извършени от мен грехове. Отдавам Ти живота си и обещавам да Те слушам като мой Господ. Моля Те, Христе, за благодатта на прераждане в Светия Дух. Амин.

 

Молитва за младото поколение

Ние Ти препоръчваме, Господи, младежта: децата, юношите и студентите; войниците, годениците, младоженците, младите родители. Дай им здраве, мъдрост и радост да живеят в Твоето присъствие. Дари на учителите, възпитателите и ръководителите Твоя дух на разбирателство и на любов.

 

Молитва за работниците

Боже, Отче милосърдни, моля Те да разпростреш покровителството Си над моя трудов живот. Благодаря Ти за работното ми място, което ми осигурява спокоен живот в семейството. Работата ме зове да продължа делото на сътворението. Стори да изживея това мое задължение като мое призвание и мой начин да обичам и да давам живота си за хората, които обичам, и за братята, за които са предназначени плодовете на моя труд. Предпазвай ме от злополуките. Стори да бъда труженик на правдата и миротворец там, където работя.

 

Молитва за намиране на работа

Господи Боже, молим Те за безработните. Помогни им да намерят работа, за да могат да имат достойна издръжка за семействата си, да се реализират и така да живеят спокойно в единство. Молим Те, Господи, всички отговорници в обществото да се грижат за разпределението на благата справедливо и безпристрастно. Амин.

 

Молитва за болните

Боже, Отче Всемогъщи, дай ми благодатта и силата, от която се нуждая. Стори да приемам с вяра болестта си и да я считам не като наказание, а като зов за разбиране по-добре смисъла и целта на живота. Укрепи вярата ми, за да успея да видя страданието като ценен дар и повод да обичам повече. Господи, допусни оздравяването ми, ако е според волята Ти, за да мога да се отдам в служба на другите със свежи сили и с обилна любов. Дай ми благодатта да изживявам болестта си като съпричастна на Страданието Исусово, за да Го допълня чрез моето тяло в помощ на Църквата и спасението на света. Амин.

 

Молитва за страдащите

О, Боже, грижливо убежище за страдащите, чуй молитвата, която Ти отправяме за тези, които страдат. Разведри и подкрепи болните и сакатите, възрастните и умиращите. Дай на тези, които ги лекуват, знание и търпение, умение и състрадание. Вдъхни им движения, които дават облекчения, думи, които просветляват, любов, която утешава. Препоръчваме Ти съкрушените и смутени сърца, разкъсани от изкушенията, измъчени от страстта, наранени или осквернени от човешката злоба. Вложи вътре в нас Твоя дух на обич, на разбирателство и на саможертва, за да носим ползотворна помощ на страдащите, които срещаме по нашия път. Помогни ни да отговорим на тяхното повикване – то е Твоето. Амин.

 

Молитва за умиращите

О, Боже, велик и милосърден, Който при смъртта на Христос Си открил на хората пътя към вечния живот, бди над нашия брат/сестра ... в страданията на предсмъртния му/й час, та съпричастен в страданието на Твоя Син и поръсен с Неговата изкупителна кръв, да може да се представи с доверие пред Твоето лице. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва за пътуващите

Господи, Който изпълваш всяко място с Твоето присъствие, придружавай ме през това пътуване, за да стигна до края и да се върна вкъщи жив и здрав. Нека моето пътуване бъде израз на радост за всички, които срещам, послание на надежда, свидетелство за християнски живот. Амин.

Свети Христофор, покровителю на пътуващите, моли се за нас!

или

Боже, дай ни щастливо пътуване и ведро време, така че в компанията на Твоя свят Ангел да можем да стигнем благополучно до края на пътуването и най-после до пристанището на вечния живот. Чрез Христа, нашия Господ. Амин

Свети Христофор, покровителю на пътуващите, моли се за нас!

или

Боже, опази нас, Твоите раби, по пътя, който започваме. Бъди наша подкрепа във всичките неволи: бъди наш спътник, подслон в жегата, убежище в студа и дъжда, опора в умората, помощ в бедите, подкрепа в трудните ни крачки, пристанище в корабокрушението, така че под Твоето ръководство да можем да стигнем благополучно до мястото, закъдето сме тръгнали, и после да се завърнем живи и здрави в къщи. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

Свети Христофор, покровителю на пътуващите, моли се за нас!

 

Молитва за трудностите в живота

Всемогъщи и Милосърдни Боже, облекчение в труда, опора в спасението, утеха в плача, чуй молитвата, която, осъзнали нашите провинения, отправяме към Тебе: спаси ни от настоящите притеснения и ни подсигури убежище в Твоето милосърдие. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва за страдащите от депресия

Добри Боже, Ти знаеш тъмнината, която ме е обгърнала и заради която губя перспектива в живота. Струва ми се, че тази тъмнина никога няма да ме остави. Осъзнавам, че друг път съм излизал от подобни ситуации. В това трудно за мен време помогни ми да се уповавам в Теб. Зная, че след дъжд отново идва слънце и че над облаците то свети постоянно. Вярвам, че Ти можеш да ме излекуваш, и изцяло се оставям в Твоите ръце. Дай ми благодатите, от които имам нужда, за да пребъдвам с Теб. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва за тези, които мислят за самоубийство

Добри Боже, умолявам Те, подкрепи ме със Своята благодат. Чувствам се толкова много изоставен и самотен и не виждам никакъв изход за себе си. Струва ми се, че животът ми се разпадна и не мога повече да живея. Зная, че Ти Си сътворил всеки живот и затова е свят, но аз се чувствам така, като че ли не си струва да живея повече. Зная, че Ти сътвори и мен и ме обичаш. Ти дойде, за да имаме живот и да го имаме в пълнота. Моля Те, позволи ми да почувствам тази пълнота в моя живот. Моля Те, нека Твоята любов да проникне в тъмнината, в която живея, защото Ти всичко можеш да промениш. Поверявам се изцяло на Твоето Божествено милосърдие. Амин.

 

Молитва за мира

О, Боже, Който наричаш Своите чеда миротворци, стори ние, Твоите верни, да се трудим без умора за повишаване на справедливостта, която може да ни гарантира истински и траен мир. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва при настъпването на Новата година

О, Боже, вечно жив, без начало и без край, Който Си началото на всяка твар, стори през Новата година, чието настъпване Ти посвещаваме, да живеем в благоприятни и спокойни дни и да допринесем обилни плодове от добри дела. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва за добра реколта

Боже, преблаги Отче, Който Си поверил на човека средствата от земята, стори новата реколта, дар от Твоята любов и плод от човешкия труд, да допринесе спокойствие в нашите домове и да спомага за доброто на всички, за възхвала на Твоята слава. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.