Всеки първи четвъртък на месеца се молим в чест на Исуса Христа, Най-великия Първосвещеник и Вечен Свещеник, за многобройни и свети свещенически, монашески и мисионерски звания.

По силата на особената благодат на Свети Дух, тайнството Свещенство преобразява свещеника в Христос, за да служи като инструмент на Христос за Неговата Църква. Службата, поверена от Господа на пастирите на Неговия народ, е истинска служба. Тя изцяло се отнася към Христос и към хората. Тя зависи изцяло от Христос и от Неговото единствено свещенство и бе установено в полза на хората и на Църквата. Тайнството Свещенство дава „свещена власт”, която не е нищо друго освен властта на Христос… Длъжностното свещеничество действа и от името на цялата Църква и особено когато отправя към Бога молитвата на Църквата и особено когато принася евхаристичното жертвоприношение. (Катехизис на Католическата църква 1553-1581)

Верните се нуждаят от свещеническите звания, както и Божиите служители се нуждаят от молитва и поради тази причина миряните се молят Бог да събуди желанието за служба в сърцата на младежите и девойките, а също така и за вече избраните. Чрез ръцете на свещеника Бог благославя всички нас.

 

 

Молитва за монашески и свещенически звания

Господи, Исусе Христе, най-висши Божи Пастирю, Който призова апостолите и ги превърна във вестители на добрата новина за Твоето спасение, привлечи към Себе Си горещите и благородни сърца на младите, направи ги Свои наследници. Стори да споделят Твоя копнеж за всеобщото спасение, да забележат молбите на братя и сестри по целия свят за дара на вярата и взаимната молитва. Отговаряйки на Твоя зов, нека да продължат мисията на Църковното израстване и станат солта на земята. Обърни милостивото Си призвание към сърцата на чистите и великодушни момичета; дари ги с желание за евангелско съвършенство, да се отдадат на Църквата, на Евангелието и на нуждаещите се хора, вършейки добро. Царице на света и Майко на Църквата, вземи в ръцете си нашата молитва за обилни и свети свещенически и монашески звания и представи я на Сина Си, Исуса Христа, нашия Господ, Който живее и царува с Бога Отца, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

или

Боже мой, вложи в душите на много деца и младежи обич към духовното звание и стремеж към свещенството, помогни им да останат верни на този зов и стори в нашата епархия никога да не липсват достойни и свети свещеници. Амин.

 

Молитва за звания

Господи Исусе, Ти желаеш всички хора да достигнат истината и да се спасят, молим Те: Изпрати работници на нивата си!

О, Исусе, Който каза на учениците си: „Не вие Мен избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод и плодът ви да пребъдва…” (Йоан. 15, 16) – молим Те, Господи:

Изпрати работници на нивата си!

О, Исусе, Който каза на учениците си: „Вие сте светлината на света… Така да свети пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец” (Мат. 5, 14.16) – молим Те, Господи:

Изпрати работници на нивата си!

О, Исусе, Който каза на учениците си: „Който Мен признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец Небесен” (Мат. 10, 32) – молим Те, Господи:

Изпрати работници на нивата си!

О, Исусе, Ти Си казал: „Който не взема кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мен” (Мат. 10, 38) – молим Те, Господи:

Изпрати работници на нивата си!

О, Исусе, Ти, Който преди Възнесението Си каза на апостолите: „Идете и научете всички народи… и ето, Аз съм с вас през всички дни, до свършека на света” (Мат. 28, 19-20) – молим Те, Господи:

Изпрати работници на нивата си!

Да се помолим

Боже, Който призоваваш много, за да идат и да принасят плод на спасението и на светостта в Твоята Църква, изслушай воплите на своя народ и направи така, че всяко звание да бъде с желание прието, да се развива и да принася многоброен плод. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва за свети свещеници

Всемогъщи вечни Боже, поднасяме Ти нашата молитва, всичко каквото сме постигнали в живота, както и нашите страдания за Твоите свещеници, за да могат със светостта на живота си да разширяват Твоето Царство.

Повтаря се: Дай ни свети свещеници!

О, Исусе, изпратен от небето за наш Архипастир –

Дай ни свети свещеници!

О, Исусе, за спасителното разпространяване на Твоето Слово –

Дай ни свети свещеници!

О, Исусе, за реализиране на Твоята жертва всеки ден –

Дай ни свети свещеници!

О, Исусе, за спасителното извършване на тайнствата до края на света –

Дай ни свети свещеници!

О, Исусе, за прошка на греховете в тайнството Покаяние и Помирение –

Дай ни свети свещеници!

О, Исусе, за утвърждаване във вярата и добрите обичаи на нашите семейства –

Дай ни свети свещеници!

О, Исусе, за възпитанието на децата за Твоя слава –

Дай ни свети свещеници!

О, Исусе, за защита и помощ в опасностите на света –

Дай ни свети свещеници!

О, Исусе, за нашето подготвяне за добра смърт –

Дай ни свети свещеници!

О, Исусе, за разширяване на Твоето Царство –

Дай ни свети свещеници!

Да се помолим

Боже, Който Си установил Единствения Си Син върховен и вечен свещеник, дай на тези, които Той е избрал за Свои служители и разпоредители на Светите Тайни, да бъдат бдителни и предани в службата до деня на Неговото пришествие. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

или

Всевишни вечни Отче, Който пожела да направиш нашите свещеници съучастници във властта на Исуса Христа Първосвещеник, посвети ги, молим Ти се, за да бъдат с Него и в Него верни служители на кръстната жертва, която се подновява по безкръвен начин всеки ден на олтара; да раздават хляба на живота, те, на които им е дадена власт от Бога, за спасението на света. Стори, о, Господи, свещениците ни да бъдат чистосърдечни Твои подражатели, носители на светия кръст. Върви, молим Ти се, с глас всякога пред тях, Ти, Който Си техен предводител, за да могат мъжествено да Те следват. Чуй молбите ни и обогати душите им с вяра, надежда и неограничена любов, та така достойно с Тебе, Исусе, и те да носят светия Ти кръст, както Си искал, дори до смърт. Всемилостива наша Майко Марийо и Майко на Исуса, бъди винаги пред погледа на нашите свещеници, тъй че твоето смирение и непорочност да бъдат пример за подражание. Бъди им майка и закрилница, та посветени чрез тебе, да посветят те душите, които им са поверени. Амин.

 

Молитва за Светия отец

О, Боже, Който в поредицата от приемниците на Петър Си избрал Твоя раб ... като заместник на Христос на земята и пастир на цялото паство, стори така, че той да утвърди братята и цялата Църква да бъде в общение с него във връзката на единството, на любовта и на мира, за да получат всички хора пастир и епископ за душите, истината и вечния живот. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва за епископа

Дай, Господи, на Твоя раб … , когото в апостолското наследие Си поставил да ръководи нашата Епархия, Духа на съвет и на издръжливост, Дух на знание и благочестие, та верен на своето поръчение, да напътства Твоята Църква, всемирно тайнство на спасение. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва за монашеските общества

О, Боже, Който вдъхновяваш и изпълняваш всяко свято намерение, води Своя народ към живота на вечното спасение и стори така, че Твоите чеда, които са се посветили на Тебе, изоставяйки всичко, за да последват пречистия, бедния и послушния Христос и с пълна преданост да служат на Тебе, Отче наш, и на общността на братята и сестрите за обединението на християните. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва за местната църква

О, Отче, Който чрез отделните Църкви, странстващи по земята, показваш Църквата като една, свята, католическа и апостолска, дай на това Твое семейство, събрано около своя пастир, да расте чрез Евангелието и Евхаристията, в единство със Светия Дух да стане достоверен образ на всемирното събрание на Твоя народ и средство на Христовото присъствие в света. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

За преследваната Църква

О, Боже, Който чрез тайната на Твоето Провидение свързваш Църквата със страданията на Христос, Твоя Син, дай над тези, които страдат от преследване заради Твоето име, дух на търпение и на любов, за да бъдат достоверни и предани свидетели на Твоите обещания. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

  

Литания в чест на Най-скъпата Кръв Христова

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, Небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже

Душе, Свети Боже

Света Троице, Единни Боже,

Кръв Христова, Единородния Син на Предвечния Отец,

                                                                                   Избави ни

Кръв Христова, въплътеното Божие Слово,

Кръв Христова, на Новия и Вечен Завет,

Кръв Христова, в часа на смъртта в Гетсиманската градина, изтичаща на земята,

Кръв Христова, бликаща по време на бичуването,

Кръв Христова, изтичаща изпод трънения венец,

Кръв Христова, пролята на кръста,

Кръв Христова, изкупление за нашето спасение,

Кръв Христова, без която няма прошка,

Кръв Христова, която утоляваш и очистваш душите в Евхаристията,

Кръв Христова, извор на милосърдие,

Кръв Христова, побеждаваща злите духове,

Кръв Христова, мъжество на Мъчениците,

Кръв Христова, силата на вярващите,

Кръв Христова, раждаща девици,

Кръв Христова, твърдина на заплашените,

Кръв Христова, прохлада на работещите,

Кръв Христова, утешение на плачещите,

Кръв Христова, надежда на разкайващите се,

Кръв Христова, утешение на умиращите,

Кръв Христова, мир и сладост на сърцата ни,

Кръв Христова, залог за вечния живот,

Кръв Христова, избавление на душите от чистилището,

Кръв Христова, най-достойна за всякаква хвала и чест,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Ти ни изкупи с Кръвта си, Господи.

И ни направи царство на нашия Бог.

Да се помолим

Всемогъщи вечни Боже, Ти Своя Еднороден Син Си направил Изкупител на света и с кръвта Му ни даде възможност да Те умилостивим, дай ни, молим Те, достойно да почитаме изкуплението за нашето спасение и благодарение на него да имаме защита от злото на този свят, за да се радваме на вечно щастие на небето. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.