modlitwa-1024x683

Деяния 28,3-6

Но когато Павел събра голям наръч съчки и ги хвърли в огъня, една змия се измъкна, поради горещината и се впи в ръката му. Местните хора, като видяха змията, увиснала на ръката му си рекоха: «Този човек наистина е убиец. Макар да се е избавил от морето, Божията справедливост не го оставя да живее». «Павел обаче отърси змията в огъня и не го сполетя никакво зло. А те очакваха да му се яви оток или веднага да падне мъртъв. Но след като изчакаха дълго време и видяха, че не му се случи нищо лошо, те си промениха мнението и заговориха, че той е бог. »

Размишление

Местните жители разбират, че зле са преценили Павел, който не е престъпник и променят мнението си за него. Изключителният епизод за усойницата променя тяхното виждане, подготвяйки ги да получат известяването на Христос чрез Павел. В нашето търсене на единство и помирение ние понякога сме призвани да преразгледаме начина, по който възприемаме другите традиции и култури. Това изисква непрекъснато обръщане към Христос от страна на нашите Църкви, които така да се научат да не виждат в другия само заплаха. По този начин негативното ни виждане за другия се разсейва и ние напредваме към единство.

Молитва

Боже Всемогъщи, Ние се обръщаме към теб с разкаяни сърца. В нашето искрено търсене на Твоята истина, очисти ни от нашите несправедливи мнения за другите и дай да израснат нашите Църкви в общение. Помогни ни да се отървем от нашите страхове, за да се разбираме по-добре едни други и по-добре да разбираме пришълците, които са сред нас. Молим те в името на Този, Който е праведник, Твоят възлюбен Син, Исус Христос. Амин.