Братя и сестри, в сряда започнахме изключително важен период за нашия духовен живот – великия пост. Това време много често наричаме благословено време, защото през четиридесет дена ще се подготвяме за христовото възкресение.

Можем да попитаме, с какво се характеризира постното време? Преди всичко това е време за нашата промяна и за нашето обръщане. Исус в Евангелието дава ни три средства с които трябва да преживеем тези дни а именно пост, молитва и милосърдни дела. Тези три елемента ни помагат добре да преживеем нашия пост.

Първи елемент обръща нашето внимание да направим някаква жертва за Исус. Тоест ние се лишаваме от нещо което за нас е важно, ценно а даже любимо. Да се откажеш от нещо означава страдание и духовен труд. По този начин ние съединяваме се със страданието на Исус Христос. Христовото страдание, неговото унижение по един особен начин е в центъра на нашето внимание. Обожаваме и размишляваме върху Христовите страсти. Като християни искаме да се съединим с него, искаме да участваме в тях, защото знаем че Христос ги прави за нашето спасение. Израз на това е нашата жертва.

Втори елемент е молитвата. Това не означава че ние се молим само по време на постите. Напротив, по време на постното време искаме да се задълбочим още повече в молитвата. Молитвата означава моя диалог с Бога, моето общуване с Него. Тоест аз отварям своето сърце и позволявам той да ме изпълва със своята благодат и своите дарове. Затова по време на постите нека да се опитаме да отделим повече за молитва, за слушане на божието слово, да участваме в кръстен път и други набожности.

Трети елемент това е милостиня. Като християнин виждам нуждите на други хора. Не искам да бъде съсредоточен единствено върху себе си, напротив. Обожавайки Исус Христос, който страда и умира за мене – той го прави безкористно за мен, аз искам да направя милосърдно дело за другите. Великия пост е изключително важен период в нашия духовен живот. Нека да се молим на Бог добре да използваме това време. Добре да се подготвим за Христовото възкресение.

JMB

_______________________________________

Brothers and sisters, on Wednesday we began an extremely important period for our spiritual life-the lent. This time we often call blessed time, for in forty days we will prepare for the resurrection of Christ.

We can ask what is the time of lent? First of all, it is time for our change and for our conversion. Jesus in the Gospel gives us three ways that we must experience these days, namely lent, prayer and charity. These three elements help us to get through our position.

The first element turns our attention to making some sacrifice for Jesus. That is, we are deprived of something that is important to us, valuable and even beloved. To give up on something means suffering and spiritual labor. In this way, we unite with the suffering of Jesus Christ. Christ's suffering, his humiliation in a particular way is at the center of our attention. We love and meditate on Christ's passions. As Christians we want to unite with him, we want to participate in them because we know that Christ is doing them for our salvation. An expression of this is our sacrifice.

The second element is prayer. This does not mean that we only pray during lent. On the contrary, during the lent term we want to deepen further in prayer. Prayer is my dialogue with God, my communication with Him. That is, I open my heart and let it fill me with grace and gifts. Therefore, during the lent, let us try to devote more time for prayer, for listening to the word of God, for participating in a “Stations of the Cross” and other godliness.

The third element is charyti. As a Christian I see the needs of others. I do not want to focus solely on myself, on the contrary. By loving Jesus Christ, who suffers and dies for me - he makes it selfless, I want to do compassionate work for others.

The lent is an extremely important period in our spiritual life. Let us pray to God to use this time well. Good to prepare for Christ's resurrection.

JMB