Чествайки днешната неделя, последна преди постите, размишляваме Евангелието на св. Марко. Виждаме че до Исус идва прокажен човек. На времето проказата е била неизлечима болест. Страданието на прокажените е било огромно. Не само заради физическата болка – тялото се разлага. Това страдание е било увеличено поради факта че тези хора са били отхвърлени от обществото.

Е било забранено на прокажените да общуват с здравите. По закона те са живели на отделни места, изолирани. Този човек който идва при Исус си дава сметка за своето положение. Евангелист много ясно подчертава че той идва със смирение, коленичи пред Исус и моли го за изцеление. Исус вижда страданието на човека, докосва го и му подарява здраве.

В днешния свят за проказата не се говори много. В нашата реалност не се срещаме с тази болест. Поне физически. Но тази болест съществува в духовно измерение. Можем да направим сравнение на проказата с нашите грехове. Знаем много добре че грях ни унищожава от вътре. Той разлага нашето сърце. Много често усещаме как съвестта ни тормози, когато вършим грях. Когато грешим ние приличаме на прокажен човек.

Добра новина от днешното Евангелие е че Исус изцелява човека. В лицето на прокажения виждаме какво ние трябва да направим за да бъдем изцелени. Трябва да се приближим до Исус със смирение, да си дадем сметка за нашето положение и да приемем неговата изцеряваща сила. Всичко това се случва в тайнството изповед. Няма по ефикасно лекарство на нашата духовна проказа или нашето духовно разлагане.

След изцелението този човек започва съвсем нов живот. Всичко коренно се променя.  Исус иска да направи същото в нашия живот. Затова в навечерието на поста, нека да се молим да виждаме нужда от Христовото изцеление, да имаме смирение да се приближим към Него и да разрешим той да ни докосне.

JMB

___________________________________ 

Celebrating today's Sunday, the last before the lent, we are pondering the Gospel of St. Mark. We see that a leper comes to Jesus. At the time, leprosy was an incurable disease. The suffering of the lepers was enormous. Not only because of physical pain - the body is decomposed. This suffering has been increased due to the fact that these people have been rejected by society. It was forbidden for lepers to communicate with the healthy. By law, they lived in separate places, isolated. This person who comes to Jesus is aware of his situation. San Mark clearly emphasizes that he comes with humility, kneels before Jesus and asks for healing. Jesus sees the suffering of man, touches him and gives him health.

In today's world we haven`t the disease of leprosy, there is little talk. In our reality we do not meet this disease. At least physically. But this disease exists in a spiritual dimension. We can compare the leprosy to our sins. We know very well that sin destroys us from within. It decomposes our heart. We often feel how conscience harasses us when we commit sin. When we sin, we look like a leper.

Good news of today's Gospel is that Jesus heals a man. In the face of the leper, we see what we must do to be healed. We must approach Jesus with humility, understand our position and accept his healing power. All this happens in the sacrament of confession. There is very effective remedy for our spiritual leprosy or our spiritual breakdown.

After healing, this person begins a whole new life. Everything changes radically. Jesus wants to do the same in our lives. Therefore, let us pray that we may see need of Christ's healing, have the humility to approach Him and allow Him to touch us.

JMB