Чествайки днешната неделя, продължаваме да размишляваме върху Евангелието на св. Марко. Виждаме че Исус излизайки от синагогата отива в къща на Петър. Когато влиза там, вижда че тъщата на Петър е болна от огница.

Тази болест на времето означавала присъда. Исус вижда че тя има нужда от изцеление. Приближава се към нея, докосва я и я изцерява. След това изцеление тя става и помага на всички събрани.

Можем да попитаме: Какво послание идва от днешното Евангелие?

Преди всичко виждаме че Исус забелязва трудното положение на човека и не остава безразличен. Той вижда човешките нужди и дава конкретно решение. Това чудо е спасило жената от смъртта. Той я докосва и изцелява. Същото се случва в нашия живот. Исус винаги присъства в нашия живот. Няма ситуация или момент когато той би забравил за нас. Той е дошъл на този свят заради нашето спасение. Той го прави от любов. Винаги е загрижен за нашето добро. Огницата е смъртна болест. Има много смъртни болести – в духовен живот смъртната болест е нашия грях. Исус докосвайки жената подарява здраве. Човешкото здраве не е само добро състояние на нашето тяло. Преди всичко здраве на нашата душа. Исус в много моменти от нашия живот докосва нашата душа. Той я изцелява, дава сила. Виждаме че когато жената поучава този специален дар в отговор започва да служи на общността. Също и ние поучаваме от Бога различни дарове, различна благодат. Не можем да ги пазим само за себе си, щяхме да бъдем егоисти. Евангелието ни учи да бъдем великодушни, да не се затваряме само за себе си. Поучаваме различни дарове  нека да желаем да ги споделяме с други.

Нека да се молим днес да имаме широко отворени сърца – нашето сърце да бъде отворено на Бог и на друг човек.

____________________________________________________________________

Celebrating today's Sunday, we continue to ponder the Gospel of St. Mark. We see that Jesus coming out of the synagogue goes to Peter's house. When he comes in, he sees Peter's mother-in-law had fever. This disease at the time meant the verdict. Jesus sees that she needs healing. He approaches her, touches her and heals her. After healing she becomes and helps all the assembled.

We can ask: What message comes from today's Gospel?

Above all, we see that Jesus notices the difficult situation of man and does not remain indifferent. He sees human needs and gives a concrete solution. This miracle saves the woman from death. He touches her and heals her. The same happens in our lives. Jesus is always present in our lives. There is no situation or moment when he would forget about us. He has come to this world for our salvation. He does it out of love. He is always concerned about our good. Fevre is a death disease. There are many mortal diseases - in our spiritual life, death is our sin. Jesus`s touch of the woman gives health. Human health is not just a good state of our body. Above all the health of our soul. Jesus in many moments of our lives touches our soul. He heals her, gives strength. We see that when the woman recives this special gift in response begins to serve the community. We get from God different gifts, different grace. If we kept grace for ourselves, we would be selfish. The Gospel teaches us to be generous, not to shut up in ourselves. We getting different gifts and want to share them.

Let us pray today that we have wide open hearts - let our heart be open to God and to another person.

JMB